Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Husol® BV, gevestigd te Genemuiden.

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Husol: Husol BV, gevestigd te Genemuiden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05047025.
  • Opdrachtgever: de wederpartij van Husol met wie een overeenkomst wordt gesloten.
 2. Alle aanbiedingen, transacties en overeenkomsten welke worden gesloten tussen Husol en een Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden. Algemene (inkoop)voor-waarden van welke Opdrachtgever dan ook worden uitgesloten.
 3. Elke afwijking van deze voorwaarden is slechts geldig indien en nadat die door Husol schriftelijk is bevestigd. Een dergelijke afwijking is slechts eenmalig van toepassing. Voor elk ander geval gelden altijd deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

Artikel 2. Offertes, bestellingen, totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes van Husol zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is genoemd. De in de offerte vermelde prijzen zijn af-fabriek, exclusief BTW en eventuele kosten, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen gelden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product.
 2. Overeenkomsten tussen Husol en Opdrachtgever zijn pas bindend nadat Husol een schriftelijke orderbevestiging heeft gestuurd en hierop geen reclamatie bij ons is binnengekomen binnen een termijn van 24 uur na verzending, danwel nadat Husol tot levering, overeenkomstig de geplaatste bestelling, is overgegaan.
 3. Overeenkomsten door bemiddeling van onze vertegenwoordigers tot stand gebracht, binden ons eerst nadat deze door ons schriftelijk zijn bevestigd, danwel nadat wij tot levering zijn overgegaan, overeenkomstig de geplaatste bestelling.
 4. Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of vervolgopdrachten.
 5. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Husol niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 6. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel nader- hand wijzigt, heeft Husol het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.

Artikel 3. Leveringstermijnen

 1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn indicatief en kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen.
 2. Overschrijding van de leveringstermijn geeft Opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden en leidt niet tot aansprakelijkheid van Husol. Ondanks een overschrijding van de leveringstermijn blijft Opdrachtgever onverkort gehouden zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
 3. Husol is evenmin gebonden aan leveringstermijnen die vanwege omstan-digheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voor-gedaan, niet meer nagekomen kunnen worden.

Artikel 4. Levering, risico

 1. Het risico voor de te leveren zaken gaat op Opdrachtgever over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van Husol verlaten of Husol aan Opdrachtgever heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
 2. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van Opdrachtgever en op een door Husol te bepalen wijze. Husol is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending of het transport.
 3. Husol is gerechtigd in gedeelten te leveren en de deelleveringen afzonderlijk te factureren.
 4. Indien de Opdrachtgever om welke reden dan ook niet in staat is om de zaken in ontvangst te nemen op de overeengekomen plaats zal Husol de zaken (doen) opslaan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever moet Husol binnen een door Husol te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de prestatie of de zaken alsnog te leveren. De extra kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
 5. Indien Opdrachtgever na de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Husol heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken en/of materialen aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor Husol een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van Opdrachtgever tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Husol alsnog nakoming te vorderen.

Artikel 5. Kosten

 1. Eventuele, bij het aangaan van de overeenkomst nog niet bekende verho-gingen van de ten laste van Husol komende kosten van welke aard ook, welke verhogingen zich niet eerder dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst voordoen en rechtstreeks of indirect van invloed zijn op de nakoming van de overeenkomst kunnen vanaf het moment van die verhoging aan Opdrachtgever worden doorberekend.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst worden alleen doorberekend indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 6. Overmacht

 1. Husol is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe is verhinderd door een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: staking, transportproblemen, schaarste van zaken, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, extreem ziekteverzuim van het personeel van Husol en/of bij de leveranciers van Husol of bedrijfsstoringen bij Husol en/of bij de leveranciers van Husol, alsmede niet-levering door deze leveranciers en al hetgeen Husol belemmerd in haar bedrijfsvoering.
 2. Als door overmacht de uitvoering van (een gedeelte van) een overeen-komst meer dan een maand is vertraagd, en er geen zicht op is wanneer de overmachtsituatie eindigt, hebben zowel Husol als Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat hieruit recht op schadevergoeding voortvloeit. Opdrachtgever is echter verplicht tot betaling van de koopprijs voor reeds geleverde zaken.
 3. Indien naar het oordeel van Husol de overmachtsituatie van tijdelijke aard is, is zij gerechtigd de nakoming van de overeenkomst op te schorten, totdat de omstandigheden die de overmacht opleveren, dan wel eventueel overmacht opleverende gevolgen daarvan, zich niet meer voordoen.

Artikel 7. Opschorting levering

 1. Indien er gerede twijfel bij Husol bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Opdrachtgever, is Husol bevoegd de overeengekomen levering van zaken uit te stellen, totdat de Opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Husol als gevolg van deze vertraagde aflevering te lijden schade.
 2. Husol is ook bevoegd om door Opdrachtgever ter hand gestelde zaken onder zich te houden, zowel de bewerkte als de onbewerkte, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden van het door Opdrachtgever aan Husol verschuldigde.

Artikel 8. Kwaliteit

 1. Getoonde en/of verstrekte stalen, monsters, tekeningen, modellen en voorbeelden evenals opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten, hoeveelheden, materialen, kwaliteiten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Husol zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slecht ter aanduiding. Hieraan kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Het hier gestelde geldt eveneens bij afwijkingen in lengte, breedte, dikte, kleur en afwerking, verpakking en etikettering.
 2. Opdrachtgever heeft het recht om op zijn kosten de artikelen te keuren of te doen keuren teneinde na te gaan of deze voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.
 3. De buitenzonweringen van Husol zijn uitdrukkelijk niet bestemd als (hemel)waterwering tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.

Artikel 9. Montage van zaken

 1. Indien Husol dient zorg te dragen voor het aanbrengen dan wel monteren van geleverde zaken, dan dient zulks nadrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen.
 2. In alle gevallen dient Opdrachtgever voor aflevering en montage van deze zaken zorg te dragen voor een passende, zonder hindernissen bereikbare, vlakke, lege en schone (buiten)ruimte, met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals verlichting, verwarming, elektriciteit etc., mits anders afgesproken.
 3. Behoudens opzet of grove schuld is Husol niet aansprakelijk voor schade die op locatie door haar medewerkers, dan wel door haar ingehuurde monteurs, wordt veroorzaakt.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Husol, totdat alle vorderingen die Husol op Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.
 2. Zolang de eigendom van de zaken niet op Opdrachtgever is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Husol mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die Opdrachtgever uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
 3. Opdrachtgever is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Husol te bewaren.
 4. Husol is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij Opdrachtgever aanwezig zijn terug te nemen indien Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Opdrachtgever zal Husol te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Husol. Het eigendomsvoorbehoud is mede bedongen met inbegrip van schade ter zake van eventueel te lijden wederverkoopverlies en alle kosten die door Husol geleden worden als gevolg van de niet-nakoming van de overeenkomst.

Artikel 11. Betaling

 1. Alle betalingen aan Husol dienen zonder inhouding of verrekening contant op ons kantoor danwel op een door ons opgegeven bank- of girorekening te geschieden.
 2. Husol heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid van Opdrachtgever te verlangen.
 3. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen.
 4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden is Opdrachtgever in verzuim en aan Husol een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1,5% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 5. Bij uitblijven van volledige en tijdige betaling is Opdrachtgever aan Husol alle kosten (gerechtelijke - en buitengerechtelijke kosten) verschuldigd welke Husol moet maken om tot de voldoening van de vordering te komen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
 6. Bij uitblijven van volledige, tijdige betaling door Opdrachtgever, heeft Husol het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat Opdrachtgever alsnog betaald heeft of hiervoor een naar het oordeel van Husol deugdelijke zekerheid heeft gesteld.
 7. Door Opdrachtgever gedane betalingen worden door Husol eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Opdrachtgever bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 8. Opdrachtgever mag de vorderingen van Husol niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Husol heeft. Dit geldt eveneens indien Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 12. Garantie

 1. Met inachtneming van de in deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde beperkingen garanderen wij de deugdelijkheid van de door ons geleverde artikelen en producten mits al onze instructies met betrekking tot het gebruik van deze artikelen en producten zijn opgevolgd.
 2. Er wordt een garantie verstrekt op de zonweringsproducten gedurende een periode van 24 maanden na levering. Garantie op een motorische gedeelte en op elektronische besturings- en bedieningscomponenten betreft een periode van in principe 5 jaar, dan wel een kortere of langere tijd volledig in overeenstemming met de termijn en het product die de leverancier ervan hieraan stelt. De goede werking is niet gegarandeerd indien de montage niet door Husol is uitgevoerd of reparaties/onderhoud niet door Husol is gedaan.
 3. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling, onoordeelkundige montage, onoordeelkundig of onjuist onderhoud, door Opdrachtgever of derden, of die welke zich voordoen na wijziging, onderhoud of reparatie door Opdrachtgever of derden aangebracht, vallen buiten de garantie.
 4. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering, of op zaken die door Opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd.
 5. Wij aanvaarden uitsluitend aansprakelijkheid voor gebreken waarvan de Opdrachtgever aantoont dat deze voor of binnen de garantieperiode zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend een direct gevolg is van verkeerde vervaardiging of verkeerde door ons gekozen bewerking, danwel als gevolg van door ons gebruikte ondeugdelijke materialen. Indien het gebrek het gevolg is van enig andere oorzaak, zijn wij niet aansprakelijk.
 6. Opdrachtgever dient te allen tijde Husol de gelegenheid te bieden en een redelijke termijn te gunnen om een eventueel gebrek te herstellen. Opdrachtgever kan slechts na schriftelijke toestemming van Husol een noodzakelijk herstel door een derde laten uitvoeren. Husol zal alsdan aan de Opdrachtgever de kosten voor de uitvoering door deze derde vergoeden, met als maximum het bedrag dat voor Husol ermee gemoeid zou zijn indien Husol zelf de noodzakelijke herstelwerkzaamheden had uitgevoerd.
 7. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat Husol gedurende de in lid 2 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan Husol worden terug gezonden. Daarna zal Husol de keuze maken of zij: a. de zaak herstelt; b. de zaak vervangt; c. Opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. Als partijen in een voorkomend geval overeenkomen dat, in plaats van franco retournering van de levering, de garantiewerkzaamheden door Husol op locatie zullen worden uitgevoerd, dan komen de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten en de kosten die samenhangen met het werken op hoogte (zoals klimmaterialen en een hoogwerker) voor rekening van Opdrachtgever, mits uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat Husol voor de in lid 2genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal Husol dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfskosten en de kosten die samenhangen met het werken op hoogte (zoals klimmaterialen en een hoogwerker) komen voor rekening van Opdrachtgever, mits uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 9. De garantie geldt uitsluitend slechts indien Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Husol– zowel financieel als anderszins – heeft voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.
 10. Opdrachtgever wordt op de onderstaande producteigenschappen geattendeerd, overeenkomstig het hierover genoemde in de doekcollecties van leveranciers en kan hierover derhalve niet reclameren: a. Knikvouwen en krijtstrepen. Deze kunnen ontstaan bij de confectie en bij het vouwen van de doeken en zien er derhalve uit als vervuilde strepen. b. In de buurt van zomen en naden van de banen ontstaan door dubbele lagen doek verschillende wikkeldiktes op de doekrol. De daardoor ontstane stofspanningen kunnen golven tot gevolg hebben (bijv. wafel- of visgraatpatroon).
 11. Buiten de garantie vallen in ieder geval:
  • Maatverschillen, kleurverschillen, kwaliteitsverschillen en afwijkende uitvoeringen;
  • Kleine onvolkomenheden aan de afwerking van de geleverde producten, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
  • beschadiging of gebreken die direct of indirect het gevolg zijn van werkzaamheden die door derden aan de geleverde producten zijn uitgevoerd;
  • Beschadiging of gebreken die direct of indirect het gevolg zijn van ondeskundig of onzorgvuldig gebruik of onvoldoende onderhoud door de afnemer;
  • Gebreken die het gevolg zijn van veranderingen in de temperatuur en/of de luchtvochtigheid in de ruimte of omgeving waarin de producten zich bevinden;
  • Gebreken die het gevolg zijn van inwerking op de producten door klimaatomstandigheden zoals zon, water en wind.
  • Producten die op verzoek van Opdrachtgever zijn uitgevoerd en geleverd buiten de standaard productspecificaties (buiten kader garantie) zoals vermeld in het prijzen- en productenoverzicht van Husol.
 12. Voor die onderdelen waarvoor Opdrachtgever en Husol dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en voorzover Opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie geldt de fabrieksgarantie.

Artikel 13. Reclames

 1. Reclames betreffende door Husol verzonden facturen, dienen, uitsluitend schriftelijk, binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de betref-fende factuur bij Husol te zijn ingediend.
 2. Voor reclames met betrekking tot afgeleverde zaken of verrichte werkzaamheden geldt dat Opdrachtgever verplicht is deze terstond bij aflevering te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon, en in ieder geval binnen 3 werkdagen de zaken en werkzaamheden op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren en te melden aan Husol, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke bevestiging worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en de werkzaamheden juist te zijn uitgevoerd en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 3. Gebreken bij een deel van de geleverde zaken geeft Opdrachtgever niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele levering.
 4. Husol is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in de artikelen 12 en 15 bepaalde.
 5. Bij de verkoop van zonwering en rolluiken zal Husol er altijd naar streven de kleuren zoveel mogelijk conform de aanwijzingen van Opdrachtgever of getoond monster te leveren. Geringe afwijkingen geeft de opdrachtgever geen recht tot reclame.
 6. Kleuren van zonweringen en rolluiken kunnen onder invloed van buitenlicht gaan verkleuren. De mate van en de tijd waarbinnen de verkleuring zal plaatsvinden is afhankelijk van tal van omstandigheden. Verkleuring kan echter nimmer aanleiding geven tot reclame, tenzij aangetoond wordt dat er door Husol ondeugdelijk materiaal is geleverd.
 7. Husol is niet gehouden reclames te honoreren die verband houden met (gebreken of fouten van) door of namens de Opdrachtgever voorgeschreven ontwerpen, tekeningen, constructiewijzen en dergelijke.
 8. Evenmin kan Husol terzake van de garantieverplichting worden aangesproken indien er sprake is van onoordeelkundig gebruik van de door ons geleverde producten danwel indien de door ons geleverde producten vervolgens door of ten behoeve van de Opdrachtgever door derden zijn bewerkt, gerepareerd of anderszins veranderd.

Artikel 14. Ontbinding en annulering

 1. Husol is bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst Husol ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen;
  • Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  • Opdrachtgever in (voorlopige) surséance van betaling geraakt, tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegelaten, er op zijn vermogensbestanddelen beslag gelegd wordt;
  • Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 2. Indien op het moment van ontbinding reeds prestaties zijn verricht, geldt de ontbinding uitsluitend voor dat gedeelte, dat nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Husol vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding onmiddellijk opeisbaar. Husol behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen.
 3. Indien Opdrachtgever de overeenkomst wenst te annuleren, is hij aan Husol een schadevergoeding verschuldigd. Husol heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en – naar zijn keuze en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden of leveringen, zoals reeds bewerkte zaken – tot 100% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen. In geval dat er door omstandigheden extra kosten zijn gemaakt zullen deze schriftelijk gemotiveerd in rekening worden gebracht.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Husol, behoudens opzet of grove schuld, slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding van maximaal het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Husol voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding (in welke vorm dan ook), indirecte schade, gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade.
 2. Husol is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, schade als gevolg van -het verschaffen van gebrekkige medewerking of informatie van Opdrachtgever; -niet naleving van de gebruiksaanwijzing; -verkleuring en krimping; -onrechtmatig of onprofessioneel gebruik van het geleverde.
 3. Indien Husol aansprakelijk is voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Husol te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag.
 4. Opdrachtgever is gehouden Husol te vrijwaren en eventueel schadeloos te stellen ter zake van aanspraken of schadevergoe-ding, welke derden ten laste van Husol mochten maken in ver-band met de schending van intellectueel of industrieel eigendom, door het gebruik van tekeningen, gegevens, materialen, onderdelen, dan wel door toepassing van een bepaalde werkwijze, welke aan Husol door of vanwege Opdrachtgever zijn verstrekt of voorgeschreven.
 5. Opdrachtgever moet Husol uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aanspreken.
 6. Husol is niet aansprakelijk voor:
  • Een verkeerde montage en/of onjuiste toepassing en/of onjuiste verwerking van onze materialen;
  • Zichtbare beschadigingen op producten die niet op de betreffende vrachtbrief zijn vermeld;
  • De wijze van gebruik, in de meest ruime zin van het woord, van de door ons geleverde goederen;
  • Het niet verkrijgen van de benodigde vergunningen door afnemer;
  • Het oplopen van verwondingen tijdens montage of gebruik, tenzij de verwonding het gevolg is van een door ons geleverd gebrekkig product.
  • het ontbreken en/of niet geschikt zijn van de benodigde voorzieningen;
  • Onvoldoende verankering.

Artikel 16. Auteursrechten

 1. Alle door Husol verkochte en/of geproduceerde zaken, verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, monsters en brochures zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Husol worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verkochte zaken c.q. verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 17. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen Husol en Opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle, Husol is echter altijd bevoegd een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar Opdrachtgever is gevestigd.

Artikel 18. Conversie

 1. In het geval een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden in een individueel geval als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan dient de bepaling uitgelegd te worden op een wijze die zowel het belang van Husol bij de bepaling, als het belang van Opdrachtgever in acht neemt.
 2. In het geval een of meerdere van de bepalingen van deze alge-mene voorwaarden in een individueel geval als onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt en toepassing van lid 1 niet mogelijk is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Februari 2018

© Husol zonwering 2024
Algemene voorwaarden Privacyverklaring